Neplus

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym „NEPLUS”

 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym o nazwie „NEPLUS”, który jest prowadzony przez „Nord Elektronik Plus”, z siedzibą w Słupsku, pl. Broniewskiego 14, 76-200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 839-111-07-99
1.2. Definicje:
a) „Adres e-mail Klienta” – adres poczty elektronicznej Klienta podany w celu założenia Konta lub przy złożeniu Zamówienia;
b) „Klient” – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego (w szczególności poprzez zapoznawanie się z informacjami, założenie Konta, składanie Zamówienia) oraz która dokonuje zakupu Towarów w ramach Sklepu internetowego;
c) „Konto” – spersonalizowana funkcjonalność Sklepu internetowego, pozwalająca w szczególności na identyfikację Klienta, zarządzanie danymi osobowymi, komunikację ze Sprzedającym;
d) „Regulamin” – niniejszy Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym „NEPLUS”;
e) „Sklep internetowy” – platforma sprzedaży Towarów w postaci serwisu internetowego pod nazwą „NEPLUS” dostępna poprzez adres internetowy www.sklep.neplus.pl lub inne adresy;
f) „Sprzedawca” – „Nord Elektronik Plus”, z siedzibą w Słupsku, pl. Broniewskiego 14, 76-200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 839-111-07-99;
g) „Towar” – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
h) „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru;
i) „Zamówienie” – oferta nabycia Towarów skierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.   Sposób zawarcia Umowy

2.1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie na Adres e-mail Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
2.2.  Złożenie przez Klienta Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie informacji w ramach Sklepu internetowego, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
2.3. Klient może anulować lub zmienić Zamówienie, do momentu przygotowania Towaru do realizacji dostawy (czas ten może być różny, w zależności od rodzaju Towaru, jego dostępności). Anulowanie lub zmiana Zamówienia wymaga kontaktu ze Sprzedawcą, poprzez formularz kontaktowy (dostępny pod adresem: www.sklep.neplus.pl) lub na adres e-mail: biuro@neplus.pl i potwierdzenia przez Sprzedawcę na Adres e-mail Klienta takiej możliwości.
2.4. Informacja o stanie realizacji dostawy Towaru jest uwidoczniona w ramach Konta. Informacja o stanie realizacji dostawy Towaru jest przekazywana na Adres e-mail Klienta.
2.5. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Towar wraz z jego ceną, sposób dostawy wraz z jej kosztami, sposób płatności oraz wskazuje dane osobowe. Zamówienie może zawierać także inne elementy. Proces składania Zamówienia jest realizowany poprzez Sklep internetowy.
2.6. W przypadku wskazania przez Klienta informacji, która ma zostać dołączona do Towaru, jeżeli jest to przewidziane w ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca może nie dołączyć takiej informacji do Towaru z ważnych powodów, w szczególności jeżeli informacja taka zawiera treści obraźliwe lub wyrażenia wulgarne.
2.7. W przypadku wskazania przez Klienta dostarczenia Towaru w opakowaniu ozdobnym, jeżeli jest to przewidziane w ramach Sklepu internetowego, wyboru takiego opakowania dokonuje Sprzedawca.
2.8. Klient wskazuje swoje dane osobowe korzystając z Konta lub poprzez wypełnienie formularza umożliwiającego jednorazowe złożenie Zamówienia.
2.9. Założenia Konta następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Sklepu internetowego formularza rejestracyjnego. W formularzu Klient podaje Adres e-mail Klienta, ustala hasło dostępu do Konta oraz inne dane osobowe niezbędne w celu korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Klient może podać też inne dane osobowe, zgodnie z informacjami i klauzulami zawartymi w ramach Sklepu internetowego.
2.10. W celu skorzystania z Konta, Klient podaje Adres e-mail Klienta oraz hasło dostępu do Konta.
2.11. Klient jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim hasła do Konta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia złożone przez osobę nieuprawnioną, która posłużyła się Kontem Klienta, a w szczególności podała fałszywe dane osobowe, jeżeli Zamówienia takie zostały złożone w wyniku udostępnienia przez Klienta innym osobom hasła lub umożliwienie uzyskania informacji dostępowych do Konta, a także w przypadku niedochowania przez Klienta należytej staranności w celu zapobieżenia takim sytuacjom.
2.12. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży z ważnych przyczyn pomimo złożenia Zamówienia przez Klienta, a w szczególności w przypadku braku Towaru w asortymencie lub braku należytego wywiązywania się przez Klienta z zobowiązań względem Sprzedawcy w związku z poprzednimi Zamówieniami, w tym odmowy odbioru przesyłki za pobraniem. W sytuacji takiej, Sprzedawca może także uzależnić wykonanie umowy – od zapłaty ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy lub dokonanie odbioru osobistego.
 

3.  Przedmiot sprzedaży i cena

3.1. Przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego są Towary.
3.2. Szczegółowe informacje dotyczące Towarów zawarte są w ramach Sklepu internetowego. W szczególności obejmuje to informacje o ich cenie oraz – w zależności od sytuacji – o ich wyglądzie, parametrach, właściwościach, przeznaczeniu.
3.3. Cena jest określona w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, a także innych opłat i należności, jeżeli są w danym przypadku naliczane. Koszty dostawy lub inne opłaty i należności są każdorazowo prezentowane w ramach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3.4. Sprzedawca może dokonywać zmian informacji w ramach Sklepu internetowego, w tym Towarów oraz ich ceny, a także ich opisów, właściwości. Cena oraz inne informacje na temat Towaru są wiążące w momencie składania Zamówienia. Późniejsze zmiany ceny lub innych informacji dotyczących Towaru w ramach Sklepu internetowego nie mają wpływu na złożone Zamówienie.
 

4. Sposób płatności

4.1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu tpay.pl;
c) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
d) gotówką w momencie osobistego odbioru towaru.
4.2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: MULTIBANK:  25 1140 2017 0000 4702 0501 5922 
4.3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu tpay.pl, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze zakupionych produktów.

5. Sposób dostawy

5.1. Dostawa zakupionego Towaru może nastąpić poprzez dostarczenie przesyłką kurierską, przesyłką poprzez Pocztę Polską lub Klient może dokonać odbioru osobistego.
5.2. Szczegółowe warunki dostarczania Towaru do Klienta przesyłką kurierską i przez Pocztę Polską, w tym podmiot który świadczy tę usługę, koszty i terminy takiej usługi, są określone w ramach Sklepu internetowego (na stronie dostępnej pod adresem: sklep.neplus.pl/i2,wysylka.html) i potwierdzane przez Klienta w związku ze składaniem Zamówienia.
5.3. Klient w Zamówieniu wskazuje sposób i szczegóły dostawy (wydania Towaru). Dostawa Towaru Klientowi następuje poprzez jego wysyłkę lub umożliwienie odbioru osobistego – niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt. 5.4 i 5.5, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
5.4. Wysyłka Towaru do Klienta następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że dotyczy to przesyłki za pobraniem lub zapłaty przy odbiorze osobistym. W przypadku braku wpłynięcia w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, umowa wygasa.
5.5. Odbiór osobisty jest możliwy w miejscu i w godzinach określonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę Klientowi daty i miejsca odbioru Towaru. W przypadku braku dokonania odbioru osobistego w ciągu 7 dni od daty powyższego potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę, umowa wygasa, a Sprzedawca dokonuje zwrotu środków Klientowi, jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar.
5.6. Dostawa może być zrealizowana jedynie na terytorium Polski.
5.7. W przypadku dostarczania Towaru do Klienta przesyłką kurierską lub przez Pocztę Polską, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z informacją o dodatkowych kosztach dostawy określonych w ramach Sklepu internetowego, jeżeli stwierdzi przed realizacją dostawy, że przesyłka przekracza standardowe wymiary lub wagę określone w ramach Sklepu internetowego. W takim wypadku Klient musi potwierdzić realizację Zamówienia i poniesienie dodatkowych kosztów poprzez kontakt telefoniczny: tel.kom.: 531 841 411 lub na adres e-mail: biuro@neplus.pl.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6.5, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
6.2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu korzystając z wzoru dostępnego za pośrednictwem Sklepu internetowego (Załącznik nr 1). Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone poprzez:
a) e-mail, na adres poczty elektronicznej: biuro@neplus.pl
b) dostarczenie na adres Sprzedawcy na piśmie.
6.3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 6.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta, Sprzedawca przesyła potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia na Adres e-mail Klienta.
6.4. W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 6.1, umowa jest uważana za niezawartą, a w przypadku, jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nastąpiło zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie, przestaje ono wiązać.
6.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy ograniczone do najtańszego zwykłego sposób dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
6.6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności z chwilą otrzymania Towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.8. Klient ma obowiązek zwrotu Towaru niezwłocznie i jeżeli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu Towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.9. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

7. Kontakt

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt poprzez:
a) e-mail, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@neplus.pl, zamowienia@neplus.pl
b) telefon, pod numerem: 531 841 411.
7.2. Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z kontaktem ze Sprzedawcą, innych niż wynikające ze standardowych kosztów dostępu i korzystania przez Klienta ze środków komunikacji określonych powyżej.
7.3. Sprzedawca dołoży staranności w celu podjęcia kontaktu z Klientem. Sprzedawca jednak zastrzega, że nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej i pełnej dostępności dla Klienta.
7.4. Kontakt telefoniczny jest możliwy w godzinach i dniach określonych w ramach Sklepu internetowego.
7.5. Sprzedawca przekazuje Klientowi oświadczenia woli i inne informacje drogą elektroniczną – w ramach Konta lub na Adres e-mail Klienta.

8. Reklamacje

8.1. Klient może złożyć reklamację Towaru w ramach rękojmi, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru z umową, w tym jego wadliwości lub niekompletności.
8.2. W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien złożyć Sprzedawcy odpowiednie żądanie lub oświadczenie (zgodnie z pkt. 8.3 lub 8.4) wraz z uzasadnieniem i dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz niezwłocznie dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
8.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku, Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić realizacji żądania Klienta (wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady), jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Klient może wybrać drugi możliwy sposób doprowadzenia do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.4.
8.4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie zrealizował obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.4 Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
8.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.4, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady, a Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia do Sprzedawcy Towaru.
8.8. Dostarczenie Towaru do Sprzedawcy następuje poprzez osobiste dostarczenie przez Klienta na adres Sprzedawcy lub przesyłką. W przypadku dostarczenia osobistego, Klient jest zobowiązany uzgodnić ze Sprzedawcą termin dostarczenia.
8.9. Koszty dostarczenia reklamowanego Towaru, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.
8.10. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem 2 lat od daty wydania mu Towaru lub przed upływem terminu przydatności Towaru do użycia, jeżeli termin ten jest dłuższy. Postanowienie powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wymiany Towaru na nowy.
8.11. W stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem, w miejsce pkt. 8.1 – 8.10 zastosowanie mają przepisy ogólne dotyczące rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym.
8.12. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, Klient może skorzystać zgodnie z własnym wyborem z uprawnień z tytułu rękojmi lub uprawnień z tytułu gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji.
 

9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookie

9.1. Administratorem danych osobowych jest Nord Elektronik Plus Mirosław Latkowski z siedzibą przy pl. Broniewskiego 14, 76-200 Słupsk.
9.2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
9.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości, prawa cywilnego, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.
9.5. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom (w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe) w celu realizacji umów i czynności, o których mowa w punkcie 2.
9.6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe w celu realizowania obowiązków i uprawnień Administratora.
9.7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych, tj. Nord Elektronik Plus Mirosław Latkowski.
9.9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Nord Elektronik Plus Mirosław Latkowski nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.11. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego oznacza zgodę na umieszczanie w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywanie plików cookie. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie i wykorzystywanie cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Klient przyjmuje do wiadomości, że ograniczenie lub wyłączenie przez niego możliwości umieszczania i wykorzystywania plików cookie, może wiązać się z ograniczeniem lub uniemożliwieniem realizacji niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies, zamieszczone zostały pod adresem:
 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Informacje zawarte w ramach Sklepu internetowego, w szczególności opisy Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10.2. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, w przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych przez Sprzedawcę Klientowi, zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy podany przez Klienta.
10.3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu internetowego i umożliwienia korzystania z Konta. W szczególności Sprzedawca może dokonywać przerw technicznych i konserwacyjnych.
10.4. W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
10.5. Do oceny umowy sprzedaży oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych prawem właściwym jest prawo polskie.
10.6. Komunikacja z Klientem, Zamówienie i inne czynności prawne dokonywane będą w języku polskim.
10.7. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:  https://neplus.pl/regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu dostępne będą pod tym samym adresem.
10.8. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
10.9. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 25.12.2014. W stosunku do Umów zawartych przed 25.12.2014 zastosowanie mają zasady obowiązujące w chwili ich zawarcia, w szczególności obowiązuje regulamin sprzedaży, na brzmienie którego wyraził zgodę Klient przy składaniu Zamówienia.